رزرو سند (715/31): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.31 - انجمن حسابداري ايران