رزرو سند (715/29): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.29 - انجمن حسابداري ايران