رزرو سند (715/28): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.28 - انجمن حسابداري ايران