رزرو سند (715/27): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.27 - انجمن حسابداري ايران