رزرو سند (715/26): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.26 - انجمن حسابداري ايران