رزرو سند (715/25): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.25 - انجمن حسابداري ايران