رزرو سند (715/23): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.23 - انجمن حسابداري ايران