رزرو سند (715/22): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.22 - انجمن حسابداري ايران