رزرو سند (715/21): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.21 - انجمن حسابداري ايران