رزرو سند (715/20): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.20 - انجمن حسابداري ايران