رزرو سند (715/19): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.19 - انجمن حسابداري ايران