رزرو سند (715/17): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.17 - انجمن حسابداري ايران