رزرو سند (715/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.15 - انجمن حسابداري ايران