رزرو سند (715/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.13 - انجمن حسابداري ايران