رزرو سند (715/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.12 - انجمن حسابداري ايران