رزرو سند (715/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.11 - انجمن حسابداري ايران