رزرو سند (715/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.10 - انجمن حسابداري ايران