رزرو سند (715/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.9 - انجمن حسابداري ايران