رزرو سند (715/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.8 - انجمن حسابداري ايران