رزرو سند (715/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.7 - انجمن حسابداري ايران