رزرو سند (715/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.6 - انجمن حسابداري ايران