رزرو سند (715/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.5 - انجمن حسابداري ايران