رزرو سند (715/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.4 - انجمن حسابداري ايران