رزرو سند (715/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.3 - انجمن حسابداري ايران