رزرو سند (715/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 15 پاييز 91- ج.1 - انجمن حسابداري ايران