رزرو سند (714/20): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.20 - انجمن حسابداري ايران