رزرو سند (714/19): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.19 - انجمن حسابداري ايران