رزرو سند (714/18): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.18 - انجمن حسابداري ايران