رزرو سند (714/17): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.17 - انجمن حسابداري ايران