رزرو سند (714/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.15 - انجمن حسابداري ايران