رزرو سند (714/14): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.14 - انجمن حسابداري ايران