رزرو سند (714/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.13 - انجمن حسابداري ايران