رزرو سند (714/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.12 - انجمن حسابداري ايران