رزرو سند (714/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.10 - انجمن حسابداري ايران