رزرو سند (714/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.9 - انجمن حسابداري ايران