رزرو سند (714/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.8 - انجمن حسابداري ايران