رزرو سند (714/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.5 - انجمن حسابداري ايران