رزرو سند (714/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.4 - انجمن حسابداري ايران