رزرو سند (714/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.3 - انجمن حسابداري ايران