رزرو سند (714/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 14 تابستان 91- ج.1 - انجمن حسابداري ايران