رزرو سند (713/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.16 - انجمن حسابداري ايران