رزرو سند (713/14): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.14 - انجمن حسابداري ايران