رزرو سند (713/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.13 - انجمن حسابداري ايران