رزرو سند (713/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.12 - انجمن حسابداري ايران