رزرو سند (713/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.11 - انجمن حسابداري ايران