رزرو سند (713/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.8 - انجمن حسابداري ايران