رزرو سند (713/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.6 - انجمن حسابداري ايران