رزرو سند (713/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.5 - انجمن حسابداري ايران