رزرو سند (713/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.4 - انجمن حسابداري ايران