رزرو سند (713/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.3 - انجمن حسابداري ايران